เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

    ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2562

    นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง