เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
คำถามที่พบบ่อย
 • คำถาม

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
  1.1 เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ เช่น Credit Suisse, Cathay united, Bank The Shanghai Commercial & Savings Bank, Limited เป็นต้น ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.2 เงินฝากของแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกบริหารสินทรัพย์ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นเงินฝากในลักษณะ
  กองทุนส่วนบุคคล  ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน เช่น บัญชี บรรษัทประกันสินเชื่อแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกขนาดย่อม (บสย.) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ฯ เป็นต้น จะได้รับยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนหรือไม่

  คำตอบ

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน คือ เงินฝากจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกว่าด้วยแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก
  สถาบันการเงินเท่านั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกสถาบันการเงิน
  หมายความถึง แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกธนาคารพาณิชย์ แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกเงินทุน แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกเครดิตฟองซิเอร์ และหมายรวมถึง การประกอบแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนั้น สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คือ
  1) สถาบันการเงิน ได้แก่ 
  1.1) ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาของธนาคารต่างประเทศ
  1.2) แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกเงินทุน
  1.3) แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกเครดิตฟองซิเอร์
  2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แห่ง ได้แก่
  2.1) ธนาคารออมสิน
  2.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2.3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2.4) ธนาคารอิสลามแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก
  2.5) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก
  2.6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก
  2.7) บรรษัทประกันสินเชื่อแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกขนาดย่อม
  2.8) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   
  1.1 และ 1.2 สถาบันการเงินไม่ได้หมายรวมถึง สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ หรือแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ถือเป็นการทำธุรกรรมของ บลจ. ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตาม ดังนั้น เงินฝากของ บลจ.
  ต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
 • คำถาม

  การออกหุ้นกู้/ตราสารหนี้ให้กับสถาบันการเงินจะไม่ต้องรวมเป็นฐานในการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ แต่หากหุ้นกู้/ตราสารหนี้ดังกล่าวมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นต้องนำยอดนี้มารวมคำนวณหรือไม่
  คำตอบ

  หลักการพิจารณาจะนับจากการแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกตราสารหนี้ให้กับประชาชนทอดแรกเท่านั้น โดยจะมีการติดตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนปรับฐานการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ในระยะต่อไปได้หากพบว่ามีการเร่งตัวแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา|เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกอย่างมีนัยสำคัญ